Bine ati venit pe site-ul
CNSLR-FRATIA

Confederatia noastra este cea mai mare organizatie nationala de profil sindical, independenta fata de partidele politice, de organele de stat si de patronat, constituita exclusiv prin vointa membrilor sai si cuprinde la ora actuala peste 800 de mii de sindicalisti

Memberii existenti

Ai pierdut parola?

Nu sunteti membru? Inregistrati-va!

     "O Europă mai bună pentru lucrători” Saptamana de actiune ETUC (CES)--> detalii      C.N.S.L.R. – FRĂȚIA se pregateste de GREVA GENERALA Comunicat de presa      C.N.S.L.R. – FRĂȚIA CERE GUVERNULUI SĂ RENUNȚE LA INIȚIATIVA DE A TRANSFERA CONTRIBUȚIILE SOCIALE DE LA ANGAJATOR LA ANGAJAT      Statul român = Agenția de garantare a dreptului de a fi exploatat!-      Apelul confederatiilor sindicale reprezentative la actiuni pentru modificarea Legi 62/2011

CAPITOLUL V MEMBRII CONFEDERAŢIEI, DREPTURI, ÎNDATORIRI, SANCŢIUNI (extras din statut)

 

                A.  CALITATEA DE MEMBRU

                Art. 10.   (1)  Poate fi MEMBRU al Confederaţiei orice organizaţie sindicală de tip federativ, care aderă liber consimţit la prezentul Statut şi care formulează o cerere scrisă în acest sens.

                               (2)  Aprobarea afilierii este de competenţa Consiliului Naţional, iar organizaţia sindicala este considerată MEMBRU cu drepturi depline de la data acestei aprobări.          

                Art. 11.   MEMBRII C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA respectă Statutul, adoptă sigla şi însemnele Confederaţiei.

                Art. 12.  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA stabileşte condiţiile şi modalităţile de afiliere, retragere, suspendare şi excludere din Confederaţie a MEMBRILOR acesteia, precum şi criteriile de validare şi invalidare ale membrilor Comitetului Director.            

               Art. 13.   Afilierea la Confederaţie nu limitează autonomia şi autogestiunea MEMBRILOR acesteia.

                Art. 14.  Drepturile şi îndatoririle MEMBRILOR Confederaţiei încetează numai după 30 de zile de la înregistrarea la Secretariat a cererii de retragere.

                Art. 15.                 (1)  MEMBRUL retras sau exclus are obligaţia de a plăti cotizaţia datorată, până în ziua când îi încetează calitatea de  MEMBRU al Confederaţiei, precum şi obligaţia de a restitui bunurile primite în folosinţa de la C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA .

                                            (2)  MEMBRUL retras are obligaţia de a prezenta documentul organului propriu de conducere din care rezulta hotărârea de retragere din cadrul Confederaţiei.

                Art. 16.   Cotizaţiile datorate, plătite, precum şi bunurile dobândite de C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA nu vor putea forma obiectul unei cereri de restituire.

                Art. 17.   În ceea ce priveşte bunurile sau valorile date de Confederaţie în folosinţa organizaţiei sindicale care s-a retras sau a fost exclusă, ori alte bunuri şi valori ale acesteia, aflate în folosinţa sau administrarea C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA, acestea se vor restitui Confederaţiei, respectiv organizaţiei sindicale care deţine dreptul de proprietate asupra bunurilor sau valorilor în discuţie.

                Art. 18.  În cazul în care, între delegaţii organizaţiilor implicate, nu se realizează un acord, cu privire la modalitatea restituirii bunurilor şi valorilor menţionate, litigiul va fi supus soluţionării instanţelor judecătoreşti. Într-o asemenea situaţie, partea dovedită în culpă va fi obligată şi la daune cominatorii de 1% / zi, calculate la valoarea bunurilor sau valorilor nerestituite. Acestea încep sa curgă după 48 de ore de la pronunţarea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

                Art. 19.               (1)  Organizaţia sindicala care se retrage nu va fi reprimită în C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA, timp de cel puţin un an.

                                           (2) Condiţiile concrete de reafiliere vor fi stabilite de Consiliul Naţional, la propunerea Comitetului Director al C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA.

                B.  DREPTURI

                Art. 20.  MEMBRII Confederaţiei au următoarele drepturi:

a)  dreptul la deplină autonomie, în organizarea şi desfăşurarea activităţii lor, pe baza statutelor proprii;

b)  dreptul de a obţine sprijinul calificat al Confederaţiei, în realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare proprii care nu contravin Statutului C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA;

c)  dreptul de a propune reprezentanţi în organele de conducere ale Confederaţiei;

d)  dreptul de a face propuneri la ordinea de zi a Comitetului Director, Consiliului Naţional, Conferinţei Naţionale şi Congresului C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA, de a prezenta apeluri, moţiuni, amendamente etc;

e)  dreptul de a beneficia, fără discriminare, de prestaţiile sindicale gratuite sau cu plată, asigurate de C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA şi de serviciile oferite de către unităţile şi instituţiile specializate ale acesteia;

f)  dreptul de a fi informat, la cerere, asupra situaţiei financiare a Confederaţiei;

g)  dreptul de a se retrage din C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA;

h)  dreptul de a li se restitui, în caz de retragere, bunurile materiale şi valorile (altele decât cotizaţiile), puse la dispoziţia Confederaţiei;

i)  dreptul la libera opinie.

                C.  INDATORIRI

                Art. 21.  Principalele îndatoriri ale MEMBRILOR Confederaţiei sunt:

a)  să respecte Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA;

b)  să participe şi să susţină activitatea Confederaţiei la orice nivel;

c)  să respecte hotărârile şi deciziile luate de organele de conducere ale Confederaţiei, care devin executorii pentru MEMBRI;

d)  să acţioneze împotriva atacurilor la adresa Confederaţiei sau a organizaţiilor componente;

e)  să trimită rapoarte privind activitatea propriei organizaţii şi să furnizeze, la cerere, toate informaţiile solicitate de C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA ;

f)  să tina la curent propriile organe de conducere, cu activitatea Confederaţiei şi să-şi informeze corect şi complet membrii de sindicat asupra acesteia;

g)  să respecte normele de disciplină financiară adoptate de organele de conducere ale Confederaţiei, care sunt obligatorii şi pentru U.J.;

h)  să achite cotizaţia lunar, şi în cuantumul stabilit, conform prevederilor prezentului Statut;

i)  să trimită la C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA, în scris, orice modificare referitoare la statutul propriu, numărul de membri, numele conducătorilor aleşi, adresa, telefon, fax, poşta electronica etc.;

j)  să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală;

k)  să activeze prin organizaţiile sindicale de baza la nivelul U.J. - filiale ale C.N.S.L.R. ‑ FRĂŢIA, conform prezentului Statut.

MEMBRUL care se retrage are obligaţia să achite cotizaţiile restante, daunele cominatorii, eventualele cheltuieli de judecata rezultate, precum şi obligaţia  de a restitui bunurile primite în folosinţă;

            D.  SANCŢIUNI

               Art. 22.  În cazul nerespectării Statutului, a regulamentelor, a hotărârilor Biroului Operativ, Comitetului Director, Consiliului Naţional, Conferinţei Naţionale, Congresului, de către MEMBRII Confederaţiei sau membrii forurilor de conducere ale acesteia, se prevăd următoarele sancţiuni:

a)  atenţionarea;

b)  suspendarea;

c)  excluderea sau, după caz, revocarea.

               Art. 23.  Sancţiunile prevăzute la art. 22 pot fi hotărâte şi aplicate de către Biroul Operativ, Comitetul Director, Consiliul Naţional şi Conferinţa Naţionala, după cum urmează:

                I.  BIROUL OPERATIV:

               a)  sancţionează cu atenţionare membrii Biroului Executiv;

               b)  propune Comitetului Director sancţionarea MEMBRILOR Confederaţiei;

                c)  propune Comitetului Director revocarea secretarului general, a secretarului general adjunct şi a secretarilor confederali;

               d)  sancţionează organele de conducere ale Uniunilor Judeţene;

               e)  este for de apel pentru sancţiunile şi deciziile Preşedintelui.

                II.  COMITETUL DIRECTOR:

               a)  sancţionează cu atenţionare membrii Biroului Operativ, membrii Comitetului Director şi MEMBRII Confederaţiei;

               b)  propune Consiliului Naţional celelalte sancţiuni pentru membrii Biroului Operativ, ai Comitetului Director, precum şi pentru MEMBRII Confederaţiei;

               c)  este for de apel pentru sancţiunile date de Biroul Operativ;

               d)  revocă secretarul general, secretarul general adjunct şi secretarii confederali, la propunerea Biroului Operativ;

               e)  suspenda MEMBRII Confederaţiei, până la întrunirea Consiliului Naţional.

                III.  CONSILIUL NATIONAL:

a)  aplică sancţiunea cu atenţionarea, în orice situaţie, inclusiv în cazurile în care nu exista o sesizare prealabilă din partea Biroului Operativ sau a Comitetului Director;

b)  excludeMEMBRIIConfederaţiei;

c)  suspendă membrii Biroului Operativ, ai Comitetului Director şi ai Consiliului Naţional;

d)  în cazul suspendării, demisiei din funcţie sau decesului Preşedintelui Confederaţiei, convoacă Congresul, în sedinţă extraordinară, în termen de maxim 45 de zile de la data hotărârii, dar nu mai devreme de 15 zile;

e)  în situaţia menţionată la paragraful (d), desemnează interimatul din rândul membrilor Biroului Operativ;

               f)  în cazul suspendării celorlalţi membri ai Biroului Operativ, desemnează interimatul din rândul membrilor Comitetului Director, până la Conferinţa Naţională;

               g)  în cazul suspendării membrilor Comitetului Director, alţii decât membrii Biroului Operativ, desemnează interimatul din rândul membrilor săi, până la Conferinţa Naţională;

               h)  este for de apel pentru sancţiunile date de Comitetul Director.

              IV.  CONFERINŢA NAŢIONALĂ:

a)  validează sancţiunile hotărâte de Consiliul Naţional, pentru membrii Biroului Operativ şi Comitetului Director, cu excepţia Preşedintelui Confederaţiei şi alege persoanele ce vor ocupa funcţiile vacante;

b)  este for de apel pentru sancţiunile date de Consiliul Naţional.

                Art. 24.    În cazul neachitării cotizaţiilor lunare, nejustificat şi neîntemeiat, timp de trei luni, Consiliul Naţional exclude MEMBRII Confederaţiei.

Ultima actualizare - 11/17/2011 2:57:38 PM